top of page
TOP PAGE

Wat is een medische expertise

Een medische expertise is een onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijke medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts. Dit onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in onder andere het opgelopen letsel, het genezingsproces en de eventueel blijvende gevolgen en de belastbaarheid, onder meer voor arbeid. Een medische expertise kan duidelijkheid bieden over bijvoorbeeld het behandeladvies, de re-integratiemogelijkheden, de aard en de ernst van het letsel, de beperkingen en de context van de beperkingen.  

Wie vraagt een medische expertise aan?

Aanvragers zijn bijvoorbeeld:

 • medisch adviseur van een verzekeringsmaatschappij en/of

 • (medisch adviseur van een) belangenbehartiger

 • verzekeringsarts van een uitvoeringsinstelling (UWV)

 • bedrijfsarts

 • rechtbank

 • incidenteel een cliënt zelf

DE MEDISCH ADVISEUR

Hoe gaat een medische expertise in zijn werk?

 • Intermedes ontvangt van de aanvrager een verzoek tot expertise, voorzien van aanwezige, relevante medische gegevens. Ontbreken er nog medische gegevens, bijvoorbeeld elders gemaakte röntgenfoto’s of ontbrekende brieven van behandelend artsen? Dan vraagt Intermedes deze gegevens op. Hiervoor is een medische machtiging van u noodzakelijk. 

 • U ontvangt een vragenlijst en zogenaamde beperkingenlijst, die u voorafgaand aan de expertise moet invullen en op tijd dient terug te sturen. Heeft u de vragenlijst en beperkingenlijst niet op tijd teruggestuurd? Dan kan de afspraak niet doorgaan.

 • U ontvangt van Intermedes een uitnodiging voor de medische expertise.

 • De expertise-arts bespreekt met u eerst het doel van de expertise.

 • De expertise zelf bestaat uit het afnemen van de anamnese (uw verhaal over wat er gebeurd is en wat de gevolgen daarvan zijn) en, indien van toepassing, een lichamelijk onderzoek. Het is van belang om te weten dat bij wettelijke aansprakelijkheid het gehele lichaam kan worden onderzocht en niet alleen het betreffende lichaamsdeel. Bij een ongevallenverzekering beperkt dit onderzoek zich meestal tot het aangedane lichaamsdeel, inclusief de aangrenzende gewrichten. Eventueel aanvullend onderzoek wordt zo nodig aangevraagd/verricht (bijvoorbeeld röntgenfoto’s, laboratoriumonderzoek of biometrisch onderzoek).

 • Na de anamnese, het onderzoek en ontvangst van het eventuele verrichte aanvullende onderzoek, stelt de specialist een (concept)rapportage op. In dit rapport geeft de specialist uw verhaal weer, worden de onderzoeksbevindingen en de meegezonden en/of opgevraagde medische stukken besproken. Hij/zij maakt een samenvatting van de relevante gegevens. Daarna volgt een beschouwing van de specialist, waarin hij/zij alle medische gegevens weegt en vervolgens tot gemotiveerde conclusies komt. Tot slot beantwoordt de specialist op basis van deze gegevens en overwegingen de aan hem/haar gestelde vragen.

 • Voor alle rapportages geldt dat u inzage- en correctierecht heeft. Voor rapportages in het kader van wettelijke aansprakelijkheid geldt dat u ook blokkeringsrecht heeft. Wanneer dit voor u het geval is, geven wij dat expliciet aan.

 • Heeft u recht op het blokkeren van de rapportage en maakt u hiervan geen gebruik? Dan wordt het (concept)rapport naar de aanvrager(s) verzonden.

 • Na ontvangst van eventuele opmerkingen op de conceptrapportage, verwerkt de specialist alle opmerkingen, dus zowel van U als partijen, in de definitieve rapportage. Uw volledige reactie wordt tevens aan de rapportage toegevoegd als bijlage. De definitieve rapportage verzendt Intermedes vervolgens naar de aanvrager(s). U ontvangt een kopie van de definitieve rapportage.

Medische machtiging

Als nadere informatie nodig is ontvangt u van Intermedes  een brief met het verzoek om een medische machtiging te tekenen. Zonder uw toestemming mag uw behandelend arts namelijk geen informatie verstrekken en kunnen wij ook geen röntgenfoto’s opvragen.

Na ontvangst van de getekende medische machtiging vragen wij de aanvullende gegevens op.

Inzagerecht

Voor het gehele rapport heeft u recht op inzage. Indien geen blokkeringsrecht bestaat, dan ontvangt u een kopie van het definitieve rapport.

Correctierecht

U heeft tevens het recht om correcties aan te laten brengen in het rapport met betrekking tot feitelijke informatie die onjuist of onvolledig is weergegeven. Denk bijvoorbeeld aan onjuiste namen, adressen, data etc.

De onderzoeksgegevens, beschouwing en conclusies kunnen niet gecorrigeerd worden. Natuurlijk kunt u wel altijd uw mening geven over dit verslag. Uw commentaar wordt toegevoegd als bijlage aan het rapport.

Blokkeringsrecht

Bij sommige expertises heeft u recht op blokkering van het rapport. Indien er sprake is van blokkeringsrecht dan zullen wij u als eerste het conceptrapport sturen en verzoeken of u wil aangegeven of u al dan niet van het blokkeringsrecht gebruik maakt. Dit staat los van het inzagerecht en het correctierecht.

U kunt dan, na lezing van de conceptrapportage, aangeven of u gebruik maakt van uw blokkeringsrecht. Als u het rapport blokkeert zal dat niet naar de aanvrager(s) worden gezonden. De aanvrager(s) kunnen dan aan deze blokkering wel consequenties verbinden.

bottom of page